Zasłużony dla Powiatu

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Zasłużony dla Powiatu

Drukuj

UCHWAŁA NR XXXVI /288/10 RADY POWIATU WĘGROWSKIEGO z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego ” oraz trybu i zasad jego nadawania

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala, co następuje :

§ 1

Ustanawia się tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”.

§ 2

Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i najwyższego uznania dla osoby, która poprzez swoją działalność w szczególny sposób zasłużyła się dla Powiatu, jego rozwoju i promocji.

§ 3

Tytuł honorowy „Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego ” nadaje się uchwałą Rady Powiatu.

§ 4.

 1. O nadanie tytułu honorowego „ Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” mogą wnioskować:
  1. Przewodniczący Rady Powiatu,
  2. Starosta Węgrowski ,
  3. co najmniej 5 radnych Rady Powiatu,
  4. stali mieszkańcy Powiatu Węgrowskiego w liczbie co najmniej 100 osób,
 2. Wnioski o nadanie tytułu powinny zawierać dane o osobie kandydata oraz przedstawienie dorobku i zasług kandydata dla powiatu.
 3. Wnioski przyjmuje Wydział Kultury, Promocji i Turystyki. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

 1. Przyjęcie lub odrzucenie wniosku, ocena kandydatów do tytułu honorowego „Zasłużonego dla Powiatu Węgrowskiego” oraz przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu o nadaniu tytułu jest zadaniem Kapituły Honorowej.
 2. Kapitułę Honorową tworzą:
  1. Przewodniczący Rady Powiatu ,
  2. Dwóch Wiceprzewodniczących Rady Powiatu,
  3. Starosta Węgrowski ,
  4. Wicestarosta Węgrowski,
  5. Członek Zarządu Powiatu( wskazany przez Zarząd ).

§ 6

 1. Osoba, której nadano tytuł honorowy ” Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego” otrzymuje akt nadania tytułu, srebrny pierścień z herbem Powiatu Węgrowskiego oraz jest wpisywana do „Księgi Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego”.
 2. Pieczę nad Księgą Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego sprawuje Starosta Węgrowski.
 3. Opis aktu nadania tytułu, pierścienia i „Księgi Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego ” określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

 1. Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu i pierścienia odbywa się podczas uroczystej sesji Rady Powiatu lub w innych uroczystych okolicznościach.
 2. Akt nadania tytułu i pierścienia wręczają Przewodniczący Rady Powiatu i Starosta Węgrowski.

§ 8

Rada Powiatu może w drodze uchwały pozbawić osobę wyróżnioną tytułu „Zasłużonego dla Powiatu Węgrowskiego” w przypadku dopuszczenia się przez wyróżnionego czynu, wskutek którego stał się on niegodny tytułu.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zał ącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/288/10

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 22 stycznia 2010 roku

Opis aktu nadania tytułu honorowego „ Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego”,

pierścienia i „Księgi Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego”.

1. Akt nadania zawiera:

1) imię i nazwisko osoby uhonorowanej,

2) podstawę formalno-prawną przyznania tytułu,

3) uzasadnienie,

4) podpisy Przewodniczącego Rady Powiatu i Starosty Węgrowskiego,

5) pieczęć urzędową,

6) miejscowość i datę.

2. Okolicznościowy pierścień wykonany jest ze srebra , zawiera herb Powiatu Węgrowskiego oraz numer zgodnie z kolejnością wpisu w „Księdze Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego”.

3. „Księga Zasłużonych dla Powiatu Węgrowskiego” składa się z kart zawierających:

1) tekst uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanowienia tytułu,

2) teksty uchwał Rady Powiatu o nadaniu tytułu,

3) fotografie osób uhonorowanych tytułem,

4) kopię aktu nadania,

5) wpisy zawierające dane:

- wnioskodawcy,

- nazwiska i funkcje osób dokonujących wręczenia aktu nadania i medalu,

- okoliczności nadania tytułu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/288/10

Rady Powiatu Węgrowskiego

z dnia 22 stycznia 2010 roku

WNIOSEK

o przyznanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA POWIATU WĘGROWSKIEGO”

1. Imiona i nazwisko:

 

2. Imiona rodziców:

 

3. Nazwisko rodowe:

 

4. Data i miejsce urodzenia:

 

5. Miejsce zamieszkania (adres):

 

6. Miejsce pracy, stanowisko, pełnione funkcje:

 

7. Uzasadnienie wniosku:

 

8. Inne dane uzasadniające wniosek:

 

9. Wnioskodawca – data, podpis (pieczęć):

 

10. Opinia Kapituły – data, podpis (pieczęć):

 

11. Decyzja Rady Powiatu:

Uchwała Nr ………….... Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia ……………..…………….. nadano – nie nadano tytułu * .

Data ………………………………

Podpis Przewodniczącego Rady Powiatu

* niepotrzebne skreślić

Honorowy tytuł "Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego" otrzymali:

 

Uchwałą Nr XXXIX/307/10 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r.:

- JE Ks. Biskup Antonii Dydycz - Ordynariusz Diecezji Drohiczyńskiej (nr 1)

- Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego (nr 2)

- Pan Jacek Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki (nr 3)

- Pan Ludwik Rakowski - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego (nr 4)

- Pan Michał Strąk - Dyrektor Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego (nr 5)

- Pan Marek Kwiatkowski - Właściciel Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego w Suchej (nr 6)

 

Uchwałą Nr IX/88/2015 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 16 września 2015 r.:

- Pan Zbigniew Jerzy Krzyżanowski  - wybitny trener, szef szkolenia Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych (nr 7)

- Pan Mirosław Zbigniew Roguski - doktor nauk humanistycznych, autor licznych publikacji naukowych i popularnych, poświęconu historii, kulturze i zabytkom Powiatu Węgrowskiego (nr 8)

- Pan Władysław Mieczysław Grochowski - Prezes firmy "Arche", właściciel Zespołu Parkowo-Pałacowego w Łochowie (nr 9)

- Pan Jan Velmans - właściciel firmy "ADDIT" w Węgrowie (nr 10)

 

Uchwałą Nr XV/145/2016 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 kwietnia 2016 r.:

- Pan Krzysztof Józef Filipek - właściciel Fabryki Mebli "Filipek" w Węgrowie (nr 11)

- Pan Dariusz Niszcz - właściciel firmy ML MEBLE z siedzibą w Liwie (nr 2)

 

Uchwałą  Nr XLI/352/2018 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 9 sierpnia 2018 r.:

- Ks. Leszek Gardziński – Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Węgrowie i Dziekan Węgrowski (nr 13)

- Pan Markek Boczkowski – właściciel firmy PPHU TEKMAR w Miedznie (nr 14)

- Pan Jackek Kalisz – właściciel Zakładu Krawieckiego J&K w Toporze (nr 15)

- Pan Robert Marczak – właściciel Zakładu Piekarniczo-Cukierniczego  „ROBSON” w Łochowie (nr 16)

- Pan Mirosław Żaboklicki - rolnik i przedsiębiorca z Czapli gm.Korytnica (nr 17)

 

Uchwałą Nr XIII/103/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019r.:

- Ks. bp prof. dr hab. Tadeuszowi Pikusowi (nr 18)

- Pani Marii Koc - Wicemarszałek Senatu RP (nr 19)

- Panu Romanowi Postkowi - Dyrektorowi Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie (nr 20)

- Panu Jerzemu Mrozowskiemu - Dyrektorowi Zakładu Produkcyjnego w Węgrowie Hochland Polska Sp. z o.o. (nr 21)

 

Uchwałą nr XLI/275/2021 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 13 września 2021 r.:

- Panu Sylwestrowi Dąbrowskiemu - Wicewojewodzie Mazowieckiemu (nr 22)

- Ks. Prałatowi Tadeuszowi Osińskiemu (nr 23)

- Panu Michałowi Lubie – Prezesowi firmy Styropmin (nr 24)

- Pani Hannie Kasperowicz – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie (nr 25)

- Panu Arturowi Skórze – Dyrektorowi SPZOZ w Węgrowie (nr 26)

 

Uchwałą nr XLVI/311/2022 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 20 stycznia 2022 r.:

Panu Jarosławowi Soszyńskiemu - Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie (nr 27)

 

Uchwałą nr LII/335/2022 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 26 maja 2022r.:

- Panu Mateuszowi Morawieckiemu – Premierowi RP (nr 28)

- Panu Wiesławowi Ratajskiemu -  Prezesowi Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Obwodu „Smoła” (nr 29)

- Ks. kan. dr Romualdowi Koskowi  - Proboszczowi Parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwie (nr 30)

- Pani Wandzie Kosińskiej  –  współzałożycielce i wieloletniemu Prezesowi "Świetlicy Społecznej" w Węgrowie; komendantowi węgrowskiego hufca ZHP Węgrów w latach 1990 - 1997 (nr 31)

- Pani Małgorzcie Pepłowskiej – twórczyni ludowej (nr 32)

- Panu Zbigniewowi Paczóskiemu –  właścicielowi Sieci TOPAZ (nr 33)

- Panu Robertowi Kupiszowi – trenerowi Powiatowo-Miejskiego Klubu Sportowego NIKE Węgrów (nr 34)

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.