Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim

Drukuj
Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim (galeria: 1)

W dniu 18 maja 2023 roku w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.10.03.01-14-i893/22–00 pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. W imieniu Powiatu Węgrowskiego umowę podpisali:  pani Ewa Besztak – Starosta Węgrowski, pan Marek Renik – Wicestarosta oraz pani Katarzyna Ufnal – Zastępca Skarbnika.

Umowa określa warunki przekazywania przez Instytucje Pośredniczącą (Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych) Beneficjentowi (Powiatowi Węgrowskiemu) dofinasowania na realizacje projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” oraz prawa i obowiązki Beneficjenta. 

 

02 czerwca 2023 r. - W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem rozpoczęła się realizacja wsparcia dotyczącego doradztwa zawodowego dla uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”. W czerwcu 2023 r. w obydwu Zespołach Szkół zostały utworzone Punkty Informacji i Kariery (PIK)

Zadaniem Punktu Informacji i Kariery jest zapewnienie dostępu do doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów uczestniczących w projekcie, a także nabycie kompetencji w poruszaniu się na rynku pracy, tak by ich wybory edukacyjne, a następnie kariera zawodowa wynikały z właściwego rozpoznania ich predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. W ramach funkcjonowania Punktu uczestnicy projektu zostaną przygotowani do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzględniających znajomość własnych zasobów.

W PIK-u uczniowie mają dostęp do zbiorów bibliotecznych, informacji multimedialnych związanych z tematem doradztwa zawodowego. Przy realizacji wsparcia edukacyjno-doradczego wykorzystywane są zasoby serwisu: https://infozawodowe.mein.gov.pl/, w szczególności materiały multimedialne: https://infozawodowe.mein.gov.pl/zawody/.
Czas realizacji działań edukacyjno-doradczych w ramach Punktu Informacji i Kariery  to czas trwania projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”, którego realizacja została przewidziana do 31 grudnia 2023r.

 

26 czerwca 2023 r. - W roku szkolnym 2022/2023, w miesiącach wakacyjnych uczniowie i uczennice zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” odbywają staże uczniowskie u pracodawców. Jest to kolejna forma wsparcia uczniów i uczennic, w ramach realizowanego przez Powiat Węgrowski projektu. Realizacja staży pozwoli uzyskać uczniom i uczennicom doświadczenie i nabyć umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach pracy. To podwyższy kompetencje zawodowe uczniów i uczennic do poziomu wymaganego przez pracodawców w danym zawodzie. Staże pozwolą pracodawcom na pozyskanie kadr, które będą odpowiadać modelowi przedsiębiorstwa oraz wspierać lokalny rynek pracy. Zgodnie z założeniami projektu w stażach weźmie udział 30 uczniów techników, w tym 17 uczennic.

31 sierpnia 2023 r. zakończyła się realizacja stazy uczniowskich w ramach projektu "Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim". Udział w stażach zaprocentuje w przyszłości możliwością zatrudnienia absolwentów o wysokich kompetencjach dostosowanych do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.

05.09.2023 r. - W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie rozpoczęła się realizacja wsparcia dotyczącego doradztwa zawodowego dla uczniów w ramach realizacji projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”. W ZSP w Węgrowie został utworzony Punkty Informacji i Kariery (PIK). Miesiąc wrzesień to także kontynuacja doradztwa zawodowego w ramach PIK w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie i Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

07.09.2023 r. - W trzech szkołach realizujących projekt "Nowa jakośc kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim", tj. ZSP w Węgrowie, ZSP w Łochowie i ZSP w Sadownem rozpoczął się cykl warsztatów kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (prowadzone z wykorzystaniem TIK). Przed uczestnikami piętnastogodzinny blok ciekwaych zajęć, dzieki którym uczestnicy nabędą nowe kompetencje kluczowe.

16.09.2023 r. - W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem rozpoczęły się szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli pt. "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia". Udział w szkoleniu weźmie 12 uczniów oraz 5 nauczycieli. Szkolenia zakończą się egzaminami zgodnym ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i wydaniem certyfikatów potwierdzających nadanie kwalifikacji. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenertów firmy Syntea S.A. z Lublina. 

30.09.2023 r. - W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem pięciu nauczycieli uzyskało certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”. Nabycie nowych kwalifikacji odbyło się w tramach realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Posiadacz certyfikatu z zakresu przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia:

 • jest gotowy do samodzielnego planowania i przygotowywania potraw według podanej receptury, z zastosowaniem zasad zdrowego żywienia i nowoczesnych technik kulinarnych;
 • samodzielnie przygotowuje typowe potrawy zgodnie z koncepcją fine-dining oraz serwuje je według przyjętych zasad;
 • sporządza potrawy z wyłączeniem wskazanych alergenów lub składników ciężkostrawnych oraz zgodnie z zasadami „slow food”;
 • w swojej pracy wykorzystuje zarówno typowy sprzęt kuchenny, jak i urządzenia stosowane w przygotowaniu posiłków uwzględniających trendy rynkowe i zasady zdrowego żywienia;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii oraz przestrzega zasad HACCP, w tym GHP i GMP.

Od 30 września br. także 12 uczniów Technikum w Sadownem bierze udział w szkoleniu „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”, po którym również przystąpią do egzaminu certyfikującego.

06.10.2023 r. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, rozpoczęły się szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli pt. " Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie  (CNC)" i „Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie  (CNC)”. Udział w szkoleniu weźmie 44 uczniów oraz 4 nauczycieli. Szkolenia zakończą się egzaminami potwierdzającymi nadanie kwalifikacji. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów firmy  Towarzystwo Oświatowo-Naukowe „Inter-Wiedza” Sp. z o.o. z Opola.

30.10.2023 r. - W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem 12 uczniów uzyskało certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe „Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia”. Nabycie nowych kwalifikacji było możliwe dzięki realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Posiadacz certyfikatu z zakresu przygotowywania potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia:

 • jest gotowy do samodzielnego planowania i przygotowywania potraw według podanej receptury, z zastosowaniem zasad zdrowego żywienia i nowoczesnych technik kulinarnych;
 • samodzielnie przygotowuje typowe potrawy zgodnie z koncepcją fine-dining oraz serwuje je według przyjętych zasad;
 • sporządza potrawy z wyłączeniem wskazanych alergenów lub składników ciężkostrawnych oraz zgodnie z zasadami „slow food”;
 • w swojej pracy wykorzystuje zarówno typowy sprzęt kuchenny, jak i urządzenia stosowane w przygotowaniu posiłków uwzględniających trendy rynkowe i zasady zdrowego żywienia;
 • stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gastronomii oraz przestrzega zasad HACCP, w tym GHP i GMP.

31.10.2023 r. - W Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, zakończyły się szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli pt. " Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie  (CNC)" i „Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie  (CNC)”. Udział w szkoleniu wzięło 44 uczniów oraz 4 nauczycieli. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin zewnętrzny, potwierdzający posiadanie kwalifikacji i umiejętności w zakresie ww. tematyki szkoleń.  

03.11.2023 r. – Do szkół, w których realizowany jest projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” trafił sprzęt i doposażenie pracowni o wartości blisko 130 tys. zł. Do pracowni technologii w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie została zakupiona tokarka. Pracownia transportu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie wzbogaciła się o dziesięć komputerów wraz z oprogramowaniem biurowym i magazynowym oraz drukarkę. Natomiast do pracowni komunikacji w języku obcym w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem zakupiono system do nauki języka obcego oraz plansze edukacyjne, a pracownia technologii gastronomicznej została doposażona m. in.  w sprzęt AGD, odzież roboczą, projektor. Doposażenie pracowni zakupione w projekcie uatrakcyjni proces kształcenia oraz pozwoli w pełni realizować cele edukacyjne.

25.11.2023 r. - W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie rozpoczęły się szkolenia specjalistyczne dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie i nauczyciele wezmą udział w szkoleniach: „Tworzenie witryn internetowych” oraz „Projektowanie grafiki komputerowej”. Dla nauczycieli  przewidziane jest także szkolenie pt. „Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing)”. Udział w szkoleniach weźmie 48 uczniów oraz 14 nauczycieli. Szkolenia zakończą się egzaminami zgodnymi ze Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji i wydaniem certyfikatów potwierdzających nadanie kwalifikacji. Nabycie nowych kwalifikacji odbywa się w tramach realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów firmy Syntea S.A. z Lublina. 

10.12.2023 r. - W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Łochowie 48 uczniów oraz 14 nauczycieli uzyskało certyfikaty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Nabycie nowych kwalifikacji było możliwe dzięki realizacji projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Szkolenia zakończone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje odbyły się w trzech obszarach:

 1. Tworzenie witryn internetowych – szkolenie wraz z egzaminem dla 24 uczniów (3 grupy) w wymiarze 50 godzin (dla jednej grupy) oraz dla 4 nauczycieli w wymiarze 50 godzin;
 2. Projektowanie grafiki komputerowej – szkolenie wraz z egzaminem dla 24 uczniów (3 grupy) w wymiarze 50 godzin (dla jednej grupy) oraz dla 5 nauczycieli w wymiarze 50 godzin
 3. Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketing) – szkolenie wraz z egzaminem dla 9 nauczycieli w wymiarze 50 godzin.

04.01.2024 r. - W dniu 31 grudnia 2023 roku zakończyła się realizacja projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie Zawodowe Uczniów. W projekcie wzięło udział 175 uczestniczek i uczestników (152 uczniów i 23 nauczycieli) z trzech szkół, dla których Powiat Węgrowski jest organem prowadzącym:

 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Łochwie
 3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sadownem.

W trakcie trwania projektu 30 uczniów miało możliwość wzięcia udziału w płatnych stażach uczniowskich odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy. Odbyło się 170 godzin zajęć kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. Projekt był także okazją do uzyskania przez 90 uczniów i 23 nauczycieli  nowych kwalifikacji zawodowych. Kwalifikacje te uzyskali podczas szkoleń trwających łącznie 831 godzin dydaktycznych. Dzięki realizacji projektu w trzech szkołach powstały Punkty Informacji i Kariery, gdzie podczas spotkań z doradcami zawodowymi młodzież mogła poznać ścieżki dalszego rozwoju edukacyjnego i kariery zawodowej. Zajęcia w ramach PIK pozwoliły 102 uczniom uzyskać kompetencje w poruszaniu się na rynku pracy dzięki doradztwu zawodowemu. Budżet projektu przewidywał także doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. W związku z tym do szkół trafiło doposażenie pracowni szkolnych o wartości ponad 100 tys. zł. Dzięki realizacji wszystkich form wsparcia podczas projektu 152 uczniów nabyło kompetencje, a 23 nauczycieli uzyskało kwalifikacje.

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.