Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Drukuj
adres
ul. Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
pokoje
11 (I piętro), 13 (I piętro)
telefon
(25) 792 34 08
e-mail
Tadeusz Krupa
Naczelnik Wydziału
pokoje
106 (I piętro)
telefon
(25) 740 92 70
e-mail
Artur Kulik
Inspektor ds. oświaty
pokoje
105 (I piętro)
telefon
(25) 740 92 71
e-mail
Olga Zalewska
Inspektor ds. oświaty
pokoje
105 (I piętro)
telefon
(25) 740 92 72
e-mail
Sylwia Rybak
Inspektor ds. oświaty
pokoje
113 (I piętro)
telefon
(25) 740 92 74
e-mail
Tomasz Nowakowski
Inspektor ds. kultury, sportu, turystyki i współpracy z NGO
pokoje
105 (I piętro)
telefon
(25) 740 92 73
e-mail

Zadania

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, upowszechnianiem sportu, kultury i turystyki, nadzorem nad stowarzyszeniami, fundacjami i związkami sportowymi oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

w zakresie oświaty:

 1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 2. zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
 3. analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
 4. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w szczególności awansu na nauczyciela mianowanego oraz przeniesieniem nauczyciela do innej szkoły (placówki),
 5. prowadzenie spraw związanych z regulaminem dodatków dla nauczycieli,
 6. prowadzenie spraw związanych z obserwacją matur i egzaminów zawodowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z kursami teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 8. przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
 9. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych
  i administracyjnych,
 10. prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i udziałem w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
 11. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorowi szkoły lub placówki,
 12. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
 13. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
 14. przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu,
 15. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 16. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
 17. określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
 18. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 19. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 20. przygotowywanie propozycji przydzielenia dotacji oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej dotacji dla szkół niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych, a ponadto naliczanie na każdy miesiąc dotacji uprawnionym podmiotom na podstawie aktualnej liczby uczniów (słuchaczy),
 21. przygotowywanie propozycji zasad rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 22. przygotowywanie dla dzieci i młodzieży skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii na podstawie wskazań Centralnego Systemu Kierowania Nieletnich do Placówek Resocjalizacyjnych,
 23. prowadzenie dokumentacji dotyczącej programów stypendialnych, w tym stypendium motywacyjnego dla uczniów, wynikających z art.90b i 90c ustawy o systemie oświaty,
 24. prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli: studiów, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 25. przygotowywanie opracowań i informacji z zadania ujętego w pkt 2,
 26. przygotowywanie propozycji podziału subwencji oświatowej,
 27. przygotowywanie projektów uchwał związanych z zadaniami określonymi w powyższych punktach, w tym odnoszących się do inwestora zastępczego, realizowanego przez kierowników oświatowych jednostek organizacyjnych,
 28. prowadzenie dokumentacji dotyczącej częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku i Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie,
 29. prowadzenie teczek akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego realizujących zadania oświatowo-wychowawcze,
 30. nadzór nad realizacją godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli,
 31. nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania konkursowego w ramach współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań oświatowych,
 32. prowadzenie spraw związanych z programami oświatowymi, w tym z PO KL.
 33. przygotowywanie cyklicznych opracowań w zakresie:
  • informacji o przygotowaniu szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych Powiatu do funkcjonowania w danym roku szkolnym,
  • informacji o stanie realizacji zdań oświatowych, w o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych,
  • prognozy rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Powiecie.

w zakresie sportu:

 1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
 2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
 3. prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
 4. przygotowanie propozycji udzielenia dotacji stowarzyszeniom kultury fizycznej oraz związków sportowych w tym na realizację kalendarz imprez Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Ludowych Zespołów Sportowych,
 5. uszczegółowienie rodzajów zadań w ramach priorytetów programu współpracy ze stowarzyszeniami kultury fizycznej,
 6. wydawanie zaświadczeń dotyczących uczniowskich klubów sportowych,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej stypendium i nagród sportowych,
 8. nadzór nad prawidłowym przebiegiem postępowania konkursowego w ramach współdziałania z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań sportowych,
 9. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
  • tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustalonej procedury i harmonogramu prac,
 2. sporządzenie rocznych sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. organizowanie spotkań Starosty z organizacjami pozarządowymi,
 4. prowadzenie postępowania konkursowego w ramach programu współdziałania z organizacjami pozarządowymi,
 5. prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,

w zakresie kultury:

 1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów,
 2. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie informacji o wpisach do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu,
 3. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
 4. prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury,
 5. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
 6. podejmowanie działań zapewniających kultywowanie dziedzictwa kulturalnego, rozwój twórczości artystycznej, otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
 7. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem muzeów,
 8. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
 9. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
 10. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych,
 11. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
 12. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych , w tym prowadzenie spraw związanych z merytoryczną oceną wniosków i sprawozdań oraz zasadami udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Powiatu,

w zakresie turystyki:

 1. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami w zakresie zagospodarowania turystycznego powiatu,
 2. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej,
 3. podejmowanie działań w zakresie tworzenia produktu turystycznego, a w szczególności tych produktów, które będą produktami markowymi dla powiatu.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "OS".

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.