Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

Drukuj
adres
ul. Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
pokoje
11 (I piętro), 13 (I piętro)
telefon
257409272
e-mail
Tadeusz Krupa
Naczelnik Wydziału
pokoje
106 (I piętro)
telefon
(25) 740 92 70
e-mail
Sylwia Rybak
Zatępca Naczelnika
telefon
(25) 740 92 74
e-mail

Zadania

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, upowszechnianiem kultury, kultury fizycznej, sportu, turystyki, nadzorem nad stowarzyszeniami, fundacjami, związkami sportowymi oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

w zakresie oświaty:

 1. realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 2. zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach,
 3. analiza arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych, w tym przygotowanie opracowań i informacji w tym zakresie,
 4. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w szczególności awansu na nauczyciela mianowanego oraz przeniesieniem nauczyciela do innej szkoły (placówki),
 5. prowadzenie spraw związanych z regulaminem dodatków dla nauczycieli,
 6. prowadzenie spraw związanych z obserwacją matur i egzaminów zawodowych,
 7. prowadzenie spraw związanych z kursami teoretycznych przedmiotów zawodowych,
 8. przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych,
 9. prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
 10. prowadzenie spraw związanych z powołaniem i udziałem w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki,
 11. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk dyrektorowi szkoły lub placówki,
 12. prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowiska dyrektora po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, jeżeli do konkursu nie zgłosił się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata,
 13. prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego,
 14. przygotowywanie propozycji składu rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu,
 15. przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
 16. opiniowanie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej szkoły – prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną,
 17. określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,
 18. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
 19. prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,
 20. określenie kwoty dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz prowadzenie dokumentacji związanej z jej przekazywaniem za każdy miesiąc należnej szkole (placówce) dotacji na podstawie aktualnej liczby uczniów (słuchaczy) lub dzieci objętych wwr,
 21. zasady rozliczania czasu pracy dla nauczycieli o różnym planie zajęć
  w poszczególnych okresach roku szkolnego,
 22. przygotowanie skierowań do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
  oraz wsparcie czynności kierowanych do młodzieżowych ośrodków wychowawczych
  i młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
 23. prowadzenie dokumentacji dotyczącej programów stypendialnych wynikających
  z art.90b i 90c ustawy o systemie oświaty, w tym stypendium motywacyjnego dla uczniów,
 24. prowadzenie dokumentacji dotyczącej dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (studia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące) ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 25. przygotowywanie projektów uchwał związanych z zadaniami określonymi w punktach od 1 do 24,
 26. przygotowanie propozycji podziału subwencji oświatowej,
 27. przygotowanie opracowań i informacji z zadania ujętego w pkt 2,
 28. prowadzenie dokumentacji dotyczącej częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworku lub Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie,
 29. prowadzenie teczek akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego realizujących zadania oświatowo-wychowawcze,
 30. nadzór nad realizacją godzin ponadwymiarowych, w tym doraźnych zastępstw,
 31. prowadzenie spraw związanych z programami oświatowymi, w tym realizowanych
  w oparciu o środki unijne,
 32. obsługa wniosków dot. przyznania nauczycielowi finansowej pomocy zdrowotnej,
 33. przygotowywanie cyklicznych opracowań w zakresie:
  • informacji o przygotowaniu szkół i placówek oświatowych Powiatu Węgrowskiego do funkcjonowania na dany rok szkolny,
  • informacji o stanie realizacji zdań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów
   i egzaminów zewnętrznych,
  • prognozy rozwoju szkolnictwa ponadpodstawowego Powiatu Węgrowskiego,
 34. potwierdzanie w bazie SIO prawdziwości danych dot. liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli, niezbędnych do dokonania podziału części oświatowej subwencji ogólnej,
 35. monitorowanie średniego wynagrodzenia nauczycieli wynikającego z art. 30a ust. 5 ustawy – Karta Nauczyciela,
 36. monitoring wydatków z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Węgrowski,
 37. nadzór, monitoring i ewaluacja monitoringu wizyjnego w szkołach.

w zakresie sportu:

 1. tworzenie warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej,
 2. prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz związków i klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
 3. prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,
 4. przygotowanie propozycji udzielenia dotacji stowarzyszeniom kultury fizycznej
  i związkom sportowym,
 5. wydawanie zaświadczeń stowarzyszeniom kultury fizycznej, w tym uczniowskim klubom sportowym,
 6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej stypendium i nagród sportowych,
 7. organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:
  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
  • szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
  • tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na podstawie ustalonej procedury i harmonogramu prac, w tym określenie priorytetów wsparcia wraz z zadaniami,
 2. sporządzenie rocznych sprawozdań z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 3. organizowanie spotkań Starosty z organizacjami pozarządowymi,
 4. prowadzenie postępowania konkursowego w ramach programu współdziałania
  z organizacjami pozarządowymi,
 5. prowadzenie spraw w zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,
 6. czynności organizacyjne dotyczące punktów nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

w zakresie kultury:

 1. umieszczanie na zabytkach nieruchomych należących do Powiatu Węgrowskiego odpowiednich znaków lub zapisów,
 2. współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie informacji o wpisach do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Powiatu Węgrowskiego,
 3. przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia,
 4. prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury oraz spraw związanych
  z organizowaniem działalności kulturalnej i tworzeniem powiatowych instytucji kultury,
 5. podejmowanie działań zapewniających kultywowanie dziedzictwa kulturowego, rozwój twórczości artystycznej i otaczanie opieką amatorskiego ruchu artystycznego,
 6. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem muzeów,
 7. załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
 8. ustalanie założeń programowo-artystycznych imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym oraz nadzorowanie ich organizacji,
 9. współdziałanie w organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych
  i rozrywkowych,
 10. prowadzenie spraw w zakresie wymiany kulturalnej,
 11. przygotowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury Powiatu Węgrowskiego oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowanych na te cele środków budżetowych,
 12. prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem uchwał dotacyjnych oraz merytoryczną oceną wniosków, sprawozdań i zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Powiatu Węgrowskiego.

w zakresie turystyki:

 1. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami
  w zakresie zagospodarowania turystycznego obszaru Powiatu Węgrowskiego,
 2. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej,
 3. podejmowanie działań w zakresie tworzenia produktu turystycznego w szczególności produktów będących markowymi produktami Powiatu Węgrowskiego.

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "OS".

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.