Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Drukuj

Zarządzenie Nr 32 /10

Starosty Węgrowskiego

z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych
( Dz.U. Nr 223, poz.1458 ) i art.17 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21,poz.94 z późn.zm.)oraz § 13 ust.2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie ustalonego Uchwałą Nr IX/67/03 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia
12 września 2003 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Węgrowie zarządzam , co następuje:

I.Postanowienia ogólne.

§1

1.Ustala się zasady podnoszenia kwalifikacji i funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

2. Ustalenie zasad podnoszenia kwalifikacji i funkcjonowania systemu szkoleń ma na celu określenie warunków udzielania pomocy pracownikom podnoszącym swoje wykształcenie na studiach wyższych i podyplomowych oraz przyjęcie polityki szkoleniowej obejmującej analizę potrzeb szkoleniowych, planowanie i realizację szkoleń oraz ocenę ich efektywności.

3.Ustalony system szkolenia ma zapewnić stałe doskonalenia umiejętności zawodowych pracowników i podwyższanie jakości pracy .

§ 2.

Ilekroć w tekście jest mowa o :

1) pracodawcy – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie reprezentowane prze Starostę Węgrowskiego.

2) Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Węgrowskiego

3) Naczelniku Wydziału rozumie się przez to także pracownika na samodzielnym stanowisku pracy.

4) Starostwie – należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

II. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych na studiach wyższych lub podyplomowych .

§ 3.

1.Pracownicy Starostwa mogą podejmować naukę na studiach wyższych w systemie zaocznym lub na studiach podyplomowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z potrzeb pracodawcy nauka na studiach wyższych lub podyplomowych może odbywać się na wniosek pracodawcy.

3. Pracownik pobierający naukę na studiach wyższych lub podyplomowych na wniosek pracodawcy otrzymuje urlop szkoleniowy , a także może uzyskać dofinansowanie czesnego do wysokości 100%.

4.Pracownik odbywający studia wyższe lub podyplomowe za zgodą pracodawcy może uzyskać dofinansowanie nauki do wysokości 50 % czesnego.Podstawowym warunkiem uzyskania dofinansowania czesnego jest zgodność kierunku studiów z zajmowanym stanowiskiem pracy.

§ 4.

1. Wyrażenie zgody na podjęcie studiów wyższych lub podyplomowych następuje na pisemny wniosek pracownika zawierający następujące dane :

1)imię i nazwisko pracownika,

2)nazwę komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik,

3)oznaczenie stanowiska zajmowanego przez pracownika,

4)datę zawarcia i rodzaj umowy o pracę,

5)rodzaj i kierunek studiów , które zamierza podjąć pracownik

6)czas trwania studiów,

7)nazwę uczelni,

8)roczną wysokość opłaty za pobieranie nauki

9)uzasadnienie, w tym określenie wpływu podniesienia kwalifikacji na wykonywaną pracę oraz związku z pracą wykonywaną na danym stanowisku pracy;

10) 0pinię bezpośredniego przełożonego.

2. Wniosek należy składać do Starosty za pośrednictwem Wydziału Administracyjno-Społecznego - stanowiska do spraw kadrowych. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 7 do Zarządzenia.

§ 5.

1.Wyrażając zgodę na podjęcia przez pracownika studiów , Starosta bierze pod uwagę potrzeby oraz możliwości finansowe Starostwa w danym roku kalendarzowym, jak również dotychczasowe kwalifikacje pracownika, staż pracy oraz ocenę świadczonej pracy dokonaną przez bezpośredniego przełożonego.

2.O decyzji Starosty pracownik zostaje poinformowany na piśmie. Odpowiedź przygotowuje Wydział Administracyjno-Społeczny – stanowisko do spraw kadrowych.

§ 6.

1.Pracownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki w przypadku, gdy w trakcie nauki lub po jej zakończeniu, w terminie określonym w ust.2 :

1)rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,

2)pracodawca rozwiąże z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika,

3)pracownik powtarza semestr (rok) nauki, z powodu niezadowalających wyników w nauce lub bez uzasadnionej przyczyny przerwie naukę lub jej nie podejmie.

2.Jeżeli kwota kosztów dofinansowania studiów wynosi :

1) do 3 tysięcy złotych – termin wynosi 1 rok od zakończenia nauki,

2)od 3 do 6 tysięcy złotych – termin wynosi 2 lata od momentu ukończenia nauki,

3)powyżej 6 tysięcy złotych – termin wynosi 3 lata od momentu zakończenia nauki.

§ 7.

1.Z pracownikiem podejmującym naukę na studiach wyższych lub podyplomowych zawierana jest umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki stron .

2.W uzasadnionych przypadkach, umowa, o której mowa w ust.1, może być zawierana z pracownikiem, który rozpoczął naukę wcześniej z własnej inicjatywy bez uzgadniania z pracodawcą

3.Umowę sporzadza się w trzech egzemplarzach: 1- do akt osobowych, 2- do Wydziału Finansowego, 3- dla pracownika. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

III.Szkolenia.

§ 8.

1.Pracownicy kierowani są na szkolenia doskonalące ich kwalifikacje zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy.

2.W postępowaniu mającym na celu wybór pracownika do udziału w szkoleniu, bierze się pod uwagę :

1)zgodność tematyki szkolenia z zakresem zadań realizowanym przez pracownika,

2)kwalifikacje pracownika,

3)dotychczasowy udział w szkoleniach

§ 9.

1.Wydział Administracyjno-Społeczny opracowuje roczny plan szkoleń. Opracowanie planu następuje na podstawie informacji Naczelników Wydziałów o potrzebach szkoleniowych wynikających z konieczności pogłębiania wiedzy merytorycznej , przewidywanej zmiany przepisów prawnych itp.

2.Propozycje planu szkoleń na następny rok kalendarzowy Naczelnicy Wydziałów opracowują i przekazują do Wydziału Administracyjno-Społecznego w terminie do 25 września każdego roku.

3.Wydział Administracyjno-Społeczny dokonuje analizy zgłoszonych propozycji i na ich podstawie przygotowuje w terminie do dnia 30 września każdego roku, projekt rocznego planu szkoleń na rok następny.

4.Plan szkoleń podlega zatwierdzeniu przez Starostę.

Wzór planu szkoleń stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§10.

1.Skierowanie pracownika na szkolenie odbywa się na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2.Zgłoszenie podlega akceptacji przez Sekretarza pod względem zgodności z rocznym planem szkoleń i przez Skarbnika Powiatu pod względem finansowym.

3.Ostateczną decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje Starosta.

4.Koszty szkolenia i delegacji pokrywa pracodawca.

5.Polecenie wyjazdu służbowego przygotowuje pracownik Wydziału Administracyjno-Społecznego prowadzący sprawy szkoleń .

§ 11.

1.Po zakończonym szkoleniu pracownik zobowiązany jest do :

1/złożenia w Wydziale Administracyjno-Społecznym zaświadczenia o odbytym szkoleniu,

2/wypełnienia ankiety indywidualnej oceny efektywności szkolenia, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

2.Kserokopię dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia włącza się do akt osobowych pracownika.

§ 12.

1.Środki finansowe na realizację szkoleń ustala się corocznie w budżecie Powiatu, stosownie do możliwości finansowych .

2. Wydział Administracyjno-Społeczny wspólnie z Wydziałem Finansowym odpowiada za racjonalne gospodarowanie budżetem na szkolenia oraz prowadzi monitorowanie jego wykorzystania.

§13.

1.Wydział Administracyjno-Społeczny zakłada i prowadzi dla każdego pracownika kartę szkolenia.

2.Karta szkolenia zawiera następujące dane :

1)imię i nazwisko pracownika,

2)temat szkolenia,

3)termin szkolenia ,

4)nazwę organizatora,

5)ocenę szkolenia wystawioną przez pracownika,

3.Wzór karty szkolenia stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§14.

1.Corocznie w terminie do 31 stycznia , Wydział Administracyjno Społeczny opracowuje
i przedkłada Staroście sprawozdanie z realizacji planu szkoleń.

2.Wzór zestawienia stanowi załącznik Nr 6 d niniejszego zarządzenia.

IV.Przepisy końcowe.

§15.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21,poz.94, z późn.zm.) i ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 51,poz.307 z późn.zm.)

§16.

Zachowują moc wszystkie umowy na szkolenie pracowników zawarte przed dniem podpisania zarządzenia.

§17.

Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów do zapoznania podległych im pracowników z treścią niniejszego zarządzenia.

§18.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§ 19.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

UMOWA Nr ………

zawarta w dniu ………… pomiędzy Starostwem Powiatowym w Węgrowie, reprezentowanym przez …………… – Starostę Węgrowskiego, zwanym dalej ,,pracodawcą”, a Panią/em , zam. w …………………………………………., zwanym dalej „pracownikiem”.

§ 1

Pracownik zobowiązuje się do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i w związku z tym od dnia ............. rozpoczyna naukę na …… letnich studiach wyższych/podyplomowych w systemie zaocznym w …………………………………., na kierunku: …………………………………….. .

/ nazwa uczelni /

§ 2

Pracodawca zobowiązuje się wobec Pracownika do udzielenia w czasie odbywania nauki następujących świadczeń:

- płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze ............. dni w ostatnim roku nauki.

- płatnego zwolnienia z części dnia roboczego w wymiarze ............. godzin w tygodniu,

- pokrycia czesnego za naukę w wysokości .... % , po przedstawieniu indeksu potwierdzającego zaliczenie semestru, bądź przedstawieniu zaświadczenia potwierdzającego zaliczenie semestru i okazaniu dowodu wpłaty.

- inne .........................................................................................................................

§ 3

1. Pracownik, po otrzymaniu od Pracodawcy świadczeń wymienionych w § 2 niniejszej umowy jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu kosztów tych świadczeń (w całości lub części), jeżeli bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie nauki lub tę naukę przerwie.

2. W przypadku powtarzania przez Pracownika roku (semestru) nauki z powodu niezadowalających wyników w nauce pracodawca może odmówić udzielania świadczeń wymienionych w § 2 w okresie powtarzania roku (semestru).

§ 4

1. Jeżeli Pracownik, po otrzymaniu od Pracodawcy świadczenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, w trakcie nauki oraz po jej ukończeniu w terminie ............. (nie dłuższym niż 3 lata):

a) rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem,

b) z którym Pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy

c) dokona nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie na podstawie art. 943 Kodeksu pracy

jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez Pracodawcę na jego naukę w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy po ukończeniu nauki lub czasu pracy w czasie nauki.

2. Pracownik nie ma obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w § 2, mimo rozwiązania stosunku pracy, jeżeli zostało ono spowodowane:

a) szkodliwym wpływem wykonywanej pracy na zdrowie Pracownika, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim, w razie gdy pracodawca nie przeniósł go do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje zawodowe w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim,

b) brakiem możliwości dalszego zatrudnienia ze względu na utratę zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy,

§ 5

Niniejsza umowa wiąże Strony na okres od dnia rozpoczęcia nauki, o której mowa w § 1 do dnia ............. (co do zasady maksymalnie do upływu okresu 3 lat licząc od dnia zakończenia nauki).

§ 6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998 roku Nr 21,poz.94, z późn.zm.) i ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 51,poz.307 z późn.zm.)

§ 8

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, egz.Nr 1 – akta osobowe, egz.Nr 2- Wydział Finansowy , egz.Nr 3 - pracownik.

..................................... ...............................................................

(podpis pracownika ) (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania pracodawcy)

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

Wydział ……………………. Węgrów, dnia ………………………

Wyrażam zgodę :

………………………..

/podpis Starosty/

Zgłoszenie na szkolenie

Zgodnie z planem szkoleń na rok 20… proszę o skierowanie na szkolenie niżej wymienionego pracownika :

1/Pracownik : ………………………………………………………………………………….

2/Temat szkolenia : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

3/instytucja szkoląca :

…………………………………………………………………………………………………..

4/miejsce szkolenia :…………………………………..Koszt :…………………………………

5/Termin szkolenia :…………………………………………………………………………….

6/Uzasadnienie :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….

/podpis Naczelnika Wydziału/

Akceptuję :

…………………………… …………………………………….

podpis Sekretarza Powiatu podpis Skarbnika Powiatu

· do zgłoszenia należy dołączyć ofertę szkolenia wraz z formularzem szkolenia

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

Ankieta oceny efektywności szkolenia

1/Pracownik : ………………………………………………………………………………….

2/Temat szkolenia : ………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………..

3/instytucja szkoląca :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4/miejsce szkolenia :………………………………5)Koszt :………………………………….

6/Termin szkolenia :…………………………………………………………………………….

7.Ocena poziomu merytorycznego (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

8.Ocena przydatności, spełnienia oczekiwań (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

9.Ocena sposobu przekazania wiadomości (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

10.Ocena przygotowania materiałów szkoleniowych (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

11.Ocena instytucji szkolącej (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

12.Ogólna ocena szkolenia (wstawić znak X w odpowiedniej kratce )

1 (najniższa)

2

3

4

5

6 (najwyższa)

…………………………….. ………………………………

( data ) ( podpis)

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

Karta szkolenia pracownika

Imię i nazwisko pracownika :

…………………………………………………………………………………………….

Wydział : ……………………………………………………………………………………………

L.p.

Temat szkolenia

Data

Liczba dni

Instytucja szkoląca

Cena

szkolenia

Ocena szkolenia

( w skali 1-6)

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 32 /10

z dnia 23 sierpnia 2010r. Starosty Węgrowskiego

w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych

oraz funkcjonowania systemu szkoleń w Starostwie

Powiatowym w Węgrowie

…………………………………. …. Węgrów, dnia …………………..

( imię i nazwisko )

……………………………………..

(Stanowisko pracy)

…………………………………….

(Wydział Starosta Węgrowski

Wniosek o wyrażenie zgody na dofinansowanie studiów wyższych lub podyplomowych*

1)Data zawarcia i rodzaj umowy o pracę:………………………………………………..

2)Rodzaj i kierunek studiów , które zamierza podjąć pracownik : ……………………………

….….……………………………………………………………………………………………

3) Nazwa uczelni: ………………………………………………………………………………

4) Czas trwania studiów: ……………………………………………………………………….

5) Roczna wysokość opłaty za pobieranie nauki : ……………………………………………..

6)Uzasadnienie( w tym określenie wpływu podniesienia kwalifikacji na wykonywaną pracę oraz związku z pracą wykonywaną na danym stanowisku pracy) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

7) 0pinia bezpośredniego przełożonego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..

( podpis wnioskodawcy )

* niepotrzebne skreślić

Wniosek należy składać do Starosty za pośrednictwem Wydziału Administracyjno-Społecznego - stanowiska do spraw kadrowych.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.