Wydział Architektury i Budownictwa

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Wydział Architektury i Budownictwa

Drukuj
adres
ul. Józefa Piłsudskiego 23, 07-100 Węgrów
telefon
(25) 740 92 85
e-mail
Wanda Mroczek
Naczelnik Wydziału
pokoje
7 (I piętro)
telefon
(25) 740 92 85 (w.285)

Zadania

 

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

 

 1. kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 2. opracowywanie wniosków do odpowiednich ministrów o udzielenie upoważnienia na udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych obiektów,
 3. obiektów wpisanych do rejestrów zabytków oraz obiektów budowlanych objętych ochroną konserwatorską (a nie wpisanych do rejestrów zabytków) na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 4. wydawanie dzienników budów lub obiektów budowlanych,
 5. przekazywanie kopii rejestrów wniosków i decyzji o pozwolenie na budowę do Wojewody,
 6. prowadzenie statystyki z zakresu budownictwa,
 7. opracowywanie opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 8. opracowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 9. opracowywanie opinii o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 10. opracowywanie uzgodnień decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 11. opracowywanie uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy,
 12. członkostwo w zespole do koordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
 13. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 14. przygotowywanie decyzji o obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
 15. przygotowywanie pozwoleń na budowę,
 16. zasięganie opinii wojewody dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na obszar NATURA 2000. „
 17. przyjmowanie zgłoszeń o zamiar budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 18. zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 19. przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia,
 20. 21 nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 21. nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektu budowlanego,
 22. 23 stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 23. rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 24. przygotowywanie pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 25. przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji ,postanowień i zgłoszeń wynikających z prawa budowlanego,
 26. potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali,
 27. potwierdzanie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego,
 28. poświadczanie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług,
 29. prowadzenie obsługi powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej.
 30. prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego a w szczególności:
  • zgodności zagospodarowania terenów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami ochrony środowiska,
  • warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  • zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
 31. prowadzenie uzgodnień ze służbami ochrony zabytków przy:
  • wydawaniu pozwoleń na budowę,
  • wydawaniu pozwoleń na rozbiórkę,
 32. prowadzenie rejestrów:
  • wniosków o pozwolenia na budowę,
  • decyzji o pozwolenie na budowę,

 

Wydział przy znakowaniu spraw używa symbolu "AB"

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.