Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa

Drukuj
ZARZĄDZENIE Nr 11/2012
STAROSTY WĘGROWSKIEGO
z dnia 17 lutego 2012 roku
w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.

Na podstawie art.7 pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz.U. Nr 223,poz.1458 ze zm.) w związku z art.943 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21,poz.94 ze zm.) zarządzam , co następuje :
§1

Wprowadza się Wewnętrzną Politykę Antymobbingową w Starostwie Powiatowym
w Węgrowie, w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego Zarządzenia.
§2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu Węgrowskiego.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Węgrowski
(-)Krzysztof FedorczykZałącznik do Zarządzenia Nr 11/2012
Starosty Węgrowskiego z dnia 17 lutego 2012 roku

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa, zwana dalej WPA, ustala zasady przeciwdziałania zjawisku mobbingu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, a jej celem jest przeciwdziałanie temu zjawisku.
§2

Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:
1) Komisji Antymobbingowej - należy przez to rozumieć komisję powołaną
przez Starostę Węgrowskiego w celu rozpatrywania skarg
o mobbing.
2) mobbingu- należy przez to rozumieć działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszanie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
3)molestowaniu seksualnym – należy przez to rozumieć niepożądane zachowania ze strony przełożonego lub innego pracownika o podtekście seksualnym, w tym żądania lub prośby o przysługi seksualne lub inne zachowania o podtekście seksualnym, wyrażane słownie lub niewerbalnie, w szczególności, gdy odrzucenie takiego zachowania przez pracownika, do którego te zachowania są kierowane, wpływa lub może mieć wpływ na decyzje w zakresie awansu pracownika, zmiany warunków pracy lub płacy, wysokości wynagrodzenia, zakresu zadań, kierowania na szkolenia lub oceny pracy. Za molestowanie seksualne uważane są również niepożądane zachowania o podtekście seksualnym, naruszające zasady dobrych obyczajów, jak również zakłócające lub uniemożliwiające wykonywanie obowiązków służbowych lub stwarzające warunki zastraszenia, wrogości lub poniżenia.
4) dyskryminacji- należy przez to rozumieć zachowanie noszące cechy opisane w pkt 2, a odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
5) Pracodawcy- należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Węgrowie , zwane dalej Starostwem.
6) Pracowniku - należy przez to rozumieć osobę pozostającą z pracodawcą w stosunku pracy.
Rozdział II
Przeciwdziałanie mobbingowi
§3

1. Jakiekolwiek działania lub zachowania noszące znamiona mobbingu nie będą w żaden sposób tolerowane przez Pracodawcę.
2.Aby działania lub zachowania dotyczące Pracownika mogły być uznane za mobbing, muszą spełniać następujące warunki:
1)dotyczą Pracownika lub są przeciwko niemu skierowane,
2)polegają na nękaniu, zastraszaniu, oczernianiu, grożeniu itp.,
3)mają charakter uporczywy, powtarzalny, długotrwały,
4)powodują u poszkodowanego pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej,
5)powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie tego pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

§4

1. Każdy pracownik, który uważa, że doświadczył jakiejkolwiek formy mobbingu,
uprawniony jest do złożenia pisemnej skargi do Starosty , bezpośrednio lub za
pośrednictwem Sekretariatu.
2. Skarga powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem „do rąk
własnych Starosty Węgrowskiego”.
3. Skarga powinna zawierać:
1)przedstawienie stanu faktycznego, czyli działania czy zachowania przełożonych lub współpracowników, które zdaniem skarżącego są mobbingiem,
2)wskazanie z imienia i nazwiska sprawcy bądź sprawców mobbingu,
3) przytoczenie dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności ,
4) własnoręczny podpis i datę .
4. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane.

§5

1. Pracodawca, każdorazowo w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia skargi powołuje Komisję Antymobbingową, zwaną dalej Komisją, której zadaniem jest obiektywne rozpatrzenie skargi, ustalenie czy skarga jest zasadna i czy wystąpiło lub występuje zjawisko mobbingu.

2. Komisja składa się z co najmniej trzech członków.
3. W skład Komisji wchodzą:
1)Sekretarz lub inny upoważniony przez Starostę pracownik , jako Przewodniczący Komisji,
2) przedstawiciel wskazany przez poszkodowanego pracownika,
3)pracownik Wydziału Administracyjno-Społecznego prowadzący sprawy pracownicze lub osoba go zastępująca.

4. W skład Komisji może wchodzić również, o ile zachodzi uzasadniona potrzeba, inna osoba wskazana przez Starostę , mające przygotowanie z zakresu psychologii pracy i rozwiązywania konfliktów społecznych.

5. Członkiem Komisji nie może być osoba, której dotyczy skarga o mobbing, ani osoba wskazana w skardze jako sprawca mobbingu.

6. Komisja powinna rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w ciągu 14 dni od daty złożenia skargi.

7. Po wysłuchaniu wyjaśnień poszkodowanego pracownika, domniemanego sprawcy
(sprawców) mobbingu i świadków oraz przeprowadzeniu postępowania dowodowego Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, co do zasadności rozpatrywanej skargi.

8. Z postępowania Komisji sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji i uczestnicy postępowania. Protokół zawiera w szczególności:
1) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonego postępowania,
ze wskazaniem, czy potwierdziły się zarzuty zawarte w skardze,
2) rozstrzygnięcie,
3) proponowane środki prawne wobec sprawcy lub sprawców mobbingu.

9. Postępowanie przed Komisją ma charakter poufny, z poszanowaniem praw zarówno osób wnoszących skargę, jak i oskarżonych, a fakty ustalone w trakcie postępowania nie mogą być ujawniane publicznie.

10. Protokół z posiedzenia Komisji przekazywany jest Staroście oraz skarżącemu i osobie, której dotyczy skarga do zapoznania, co potwierdzają własnoręcznym podpisem.

11. Protokół z posiedzenia Komisji przechowuje się w aktach osobowych pracownika,
który złożył skargę o mobbing oraz w aktach osobowych sprawcy lub sprawców
mobbingu.

§6

1. W razie uznania skargi za zasadną wobec sprawcy lub sprawców mobbingu, pracodawca może zastosować karę porządkową upomnienia, nagany lub wypowiedzieć warunki pracy.

2. W rażących przypadkach mobbingu pracodawca może rozwiązać ze sprawcą lub
sprawcami stosunek pracy.

3. W miarę możliwości Starosta przenosi poszkodowanego pracownika, na jego wniosek lub za jego zgodą, na inne stanowisko pracy lub w inny sposób zapobiega bezpośrednim kontaktom poszkodowanego ze sprawcami mobbingu.

Rozdział III
Postanowienia końcowe
§7

Naczelnicy Wydziałów i Kierownicy innych komórek organizacyjnych odpowiedzialni są za tworzenie przyjaznego środowiska pracy.
§8
Zasady postępowania określone w WPA mają również zastosowanie w przypadkach zgłoszenia molestowania seksualnego oraz dyskryminacji.

§9

1.Zobowiązuje się Naczelników Wydziałów do zapoznania podległych im pracowników z treścią Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia .
2.Oświadczenia o zapoznaniu się z WPA ,zaopatrzone w datę i podpis pracownika powinny być dołączone do akt osobowych pracownika w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie Zarządzenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do WPA.
3.Zobowiązuje się pracownika prowadzącego sprawy pracownicze do zapoznawania nowych pracowników zatrudnianych w Starostwie Powiatowym w Węgrowie z niniejszym Zarządzeniem.
§10

Postanowienia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w żaden sposób nie wyłączają prawa pracownika do dochodzenia ochrony prawnej na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Skorzystanie przez pracownika z takich środków ochrony prawnej nie jest również uzależnione od wcześniejszego zastosowania postanowień Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej.

Załącznik do Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej
w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

……………………………………. Węgrów, dnia ……………
( Imię i nazwisko pracownika )

……………………………………..
(Wydział – stanowisko pracy)


OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Wewnętrzną Polityką Antymobbingową
w Starostwie Powiatowym w Węgrowie, stanowiącą Załącznik do Zarządzenia
Nr 11/2012 Starosty Węgrowskiego w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Węgrowie.
…………………………
(podpis pracownika )
 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.