Regulamin konkursu "Liwiec 142"

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Regulamin konkursu "Liwiec 142"

Drukuj
(galeria: 1)

REGULAMIN KONKURSU  „Liwiec 142”  (22-29.06.2022 r.)

 

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Liwiec 142” (dalej „Konkurs”) jest Powiat Węgrowski z siedzibą przy ul. Przemysłowej 5, 07-100 Węgrów(zwany dalej „Organizatorem”).  

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promocji spływu kajakowego „Liwiec 142”, promocji Powiatu Węgrowskiego i jego walorów turystycznych.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.

4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook odwiedzający fanpage Organizatora znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/powiatwegrow (zwany dalej „Fanpage”).

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik Konkursu”).

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób. Uczestnictwo w Konkursie jest całkowicie dobrowolne.

7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Facebook.

8. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym („Zgłoszenie Konkursowe”).

9. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.

10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora.

11. Konkurs trwa od dnia 22.06.2022 od chwili publikacji na Fanpage’u informacji o Konkursie („Post Konkursowy”) do dnia 29.06.2022 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z jednego etapu.

12. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.

13. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Poście Konkursowym.

 

§2. Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a) wymyślenie rymowanki do hasła „spływ kajakowy” lub „Liwiec 142”;

b) dodanie komentarza pod Postem z rymowanką o której mowa w punkcie a).

Dodanie komentarza stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść tego komentarza zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”.

2. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, trzyosobowa komisja konkursowa, złożona z wybranych przez Organizatora członków, dokona oceny Prac Konkursowych wybierając spośród nich 1 najciekawszą. Uczestnik Konkursu, który zgłosił do Konkursu na Facebooku wybrane przez komisje Prace Konkursowe, będzie zwany dalej „Laureatem”.

3. Uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną liczbę Zgłoszeń Konkursowych, ale może zostać Laureatem maksymalnie jeden raz, co oznacza, że przy przyznawaniu nagród będzie brana pod uwagę tylko najwyżej oceniona Praca Konkursowa danego Uczestnika Konkursu.

4. Komentarze umieszczone pod innymi postami Organizatora oraz komentarze usunięte spod Posta Konkursowego do dnia 29.06.2022 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Posta Konkursowego oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.

5. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana oddzielnie.

6. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w niniejszym Regulaminie.

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

8. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych:

a. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

b. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym;

c. będących utworami lub zawierającymi utwory do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu;

d. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego;

e. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich);

f. zawierających wizerunek osób trzecich;

g. naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Facebook.

Prace Konkursowe niespełniające wymagań określonych w ust. 7 oraz 8 niniejszego § 2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia komentarzy zawierających takie Prace.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane w szczególności pod kątem prawnym – zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Fanpage’a oraz wykluczone z Konkursu.

 

§3. Nagrody

1. Organizator przewidział nagrodzenie 1 Uczestnika Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wybrana przez komisję konkursową w sposób określony w § 2 pkt. 2. Nagrodą w konkursie jest voucher na spływ kajakowy „Liwiec 142” dla dwóch osób (1 kajak) oraz gadżety reklamowe Organizatora.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 

§4. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród

1. Organizator skontaktuje się z Laureatem do 2 dni roboczych po zakończeniu Czasu Trwania Konkursu poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook.

2. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicka Laureata oraz nagrodzonej Pracy Konkursowych) w serwisie Facebook.

4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu.

5. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.

 

§5. Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail promocja@powiatwegrowski.pl z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.

2. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu 5 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.

 

§6. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Powiat Węgrowski

ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów

tel. 25 792-26-17, 740-92-00, sekretariat@powiatwegrowski.pl

 1. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Pana Zbigniew Zegardło, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem e-mail: iod-zz@tbdsiedlce.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu „Liwiec 142” organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie na profilu społecznościowym Facebook.
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  i zadaniami Powiatu w zakresie promocji powiatu.
 4. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej, tj. nick w serwisie Facebook.
 5. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów.
 6. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane  (3 miesiące) oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
 • dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres Administratora lub Inspektora Ochrony Danych.
 2. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 1. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 2. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 3. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych.

 

 

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.