Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych

powiatwegrowski.pl - Strona główna

Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych

Drukuj

AS.4363.3.2019

Ogłoszenie

 

Na podstawie § 2 ust. 7 Uchwały Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia
19 września 2019 r. w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim

 

Zarząd Powiatu Węgrowskiego

ogłasza dodatkowy nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów uczelni medycznych kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2019/2020

 

 

            Zgodnie z § 7 ust. 1  ww. uchwały stypendium przyznane będzie na okres 6 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku dla 1 studenta.

Wysokość stypendium wynosi 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście zł.) brutto miesięcznie. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Wnioskodawcę (Studenta), który spełnia kryteria określone w Uchwale nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem IV, V lub VI roku uczelni medycznej o kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie przebywa na urlopie dziekańskim lub nie korzysta z innej przerwy w studiach;
  • zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

 

Stypendium przyznaje się na wniosek Studenta. Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia. Formularz wniosku dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.powiatwegrowski.pl lub w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego w Węgrowie.

 

Udzielenie stypendium poprzedza podpisanie umowy, określającej w szczególności warunki: przyznania stypendium, zasady jego wypłaty, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium pobranego przez studenta.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów;

2) oświadczenie studentki/studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego;

3) zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia zatrudnienia w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, przy czym okres zatrudnienia nie może być krótszy niż okres pobierania stypendium.

 

Wnioski o przyznanie stypendium wraz załącznikami należy złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Węgrowie, ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Starostwo Powiatowe w Węgrowie,
ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, do dnia 10 stycznia 2020 r. Wnioski sporządzone niezgodnie z załączonym wzorem wniosku lub złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Administracyjno – Społecznym Starostwa Powiatowego (pokój nr 41) lub pod numerem telefonu 25 740 92 07. Regulamin przyznawania stypendium, określony w uchwale Nr XIII/101/2019 Rady Powiatu Węgrowskiego z dnia 19 września 2019 r., dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej powiatu węgrowskiego: www.powiatwegrowski.pl w zakładce Prawo lokalne/Uchwały Rady Powiatu/Kadencja 2018 – 2023. 

                                                                                                   

 

Węgrów, dnia 19 grudnia 2019 r.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.